CONTACT

CONTACT

ECHOGRAM S.C.
Echogram S.C. Adam Kowalczyk, Halina Lang

Address
84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 4c
biuro@echogram.com.pl

Technical Base / Address for correspondence
84-200 Wejherowo
ul. Budowlanych 4C

tel. 58 771 13 39
fax. 58 677 37 78

NIP: 586 – 18 – 27 – 904